لطفا به موارد ذیل توجه فرمایید :

1- هرگونه آسیب فیزیکی که ناشی از حمل ناصحیح باشد . 

2- هرگونه آسیب فیزیکی که ناشی از انبارش ناصحیح باشد . 

3- هرگونه آسیب فیزیکی که ناشی از برخورد اشیاء با درب ضد سرقت باشد . 

4- استفاده از درب ضد سرقت در محیط هایی با شرایط آب و هوایی مغایر با آنچه که در توضیحات محصول ارائه شده است . 

(به عنوان مثال : استفاده از درب ضد سرقت سری لامینوکس در محیط هایی با رطوبت بالا و یا استفاده از درب ضد سرقت سری PVC در محیط هایی که تابش نور مستقیم خورشید دارد )

5- استفاده از درب ضد سرقت در محیط هایی که مرحله سفیدکاری (گچ کاری ) تازه به اتمام رسیده است و هنوز گچ به طور کامل خشک نشده است . 

(دقت فرمایید رطوبت حاصل از خشک شدن گچ موجب تغییر شکل یونولیت داخلی درب می شود و درب ضد سرقت دچار دفرمگی (تغییر حالت) می شود )